02:26 ICT Thứ năm, 20/06/2019 Tốt nghiệp ngành Dược ra trường làm gì? | Những yêu cầu khi thiết kế website giáo dục và trường học | KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 17 - 18 | KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017 | Thống kê học sinh đầu năm học 2017-2018 | Lịch công tác tháng 10/2017 | Lịch công tác tháng 6,7 yên thành | Lịch Thi KSCL học kỳ 2 năm học 16-17 | Kế hoạch tháng 5/2017 | kế hoạch tháng 3/2017 | 

DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 33

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1446

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 344585

Trang nhất » Giới thiệu

Kết quả thi GVG cấp tỉnh năm học 2016-2017

                         
tt tendonvi truong tenmon ho dem ten ngaysinh sbd phong diem_nl diem_skkn  
1 Phßng GD&§T  NghÜa §µn THCS TT NghÜa §µn To¸n l­¬ng thÞ trµ Giang 02-Oct-76 167 8 17.75 7.50 1.75
2 Phßng GD&§T  NghÜa §µn PT DTBT THCS Lîi L¹c To¸n trÇn   Hïng 06-Mar-81 242 11 16.75 6.50 0.75
3 Phßng GD&§T  NghÜa §µn THCS NghÜa Kh¸nh To¸n hiÕu Giang 20-Jun-81 166 8 16.00 6.50 0.00
4 Phßng GD&§T  NghÜa §µn THCS NghÜa Kh¸nh To¸n thÞ Mai 22-Feb-86 282 13 15.75 7.50 -0.25
5 Phßng GD&§T  NghÜa §µn THCS TT NghÜa §µn To¸n trung Dòng 28-Oct-78 147 7 15.50 6.50 -0.50
6 Phßng GD&§T  NghÜa §µn THCS Hång Minh To¸n v¨n Thµnh 27-Aug-79 381 17 15.50 7.00 -0.50
7 Phßng GD&§T  NghÜa §µn THCS Long Léc To¸n nh­ Quúnh 11-Nov-84 355 16 11.25 6.50 -4.75
                         
1 Phßng GD&§T §« L­¬ng THCS Th¸i S¬n To¸n V­¬ng ThÞ H¶i 30-Jan-82 216 10 16.50 6.50 0.50
2 Phßng GD&§T §« L­¬ng THCS Lý NhËt Quang To¸n NguyÔn C«ng TiÕn 13-Mar-83 406 18 15.88 7.00 -0.12
3 Phßng GD&§T §« L­¬ng THCS §éi Cung To¸n NguyÔn V¨n H¶i 15-May-80 215 10 15.58 6.00 -0.42
4 Phßng GD&§T §« L­¬ng THCS Mü S¬n To¸n NguyÔn H¶i 15-Dec-81 218 10 15.38 6.50 -0.62
5 Phßng GD&§T §« L­¬ng THCS Th¸i S¬n To¸n Th¸i §×nh C­êng 28-Oct-79 126 6 14.71 6.70 -1.29
6 Phßng GD&§T §« L­¬ng THCS §éi Cung To¸n Hoµng V¨n Minh 15-Jul-77 283 13 13.75 6.50 -2.25
7 Phßng GD&§T §« L­¬ng THCS NguyÔn V¨n Trçi To¸n NguyÔn C¶nh H¶i 20-Dec-81 217 10 13.25 6.00 -2.75
                         
1 Phßng GD&§T Anh S¬n THCS Hïng S¬n To¸n §¹i 05-Mar-83 513 23 17.38 6.00 1.38
2 Phßng GD&§T Anh S¬n THCS Anh S¬n To¸n NguyÔn Träng Linh 20-Dec-81 258 12 16.38 6.50 0.38
3 Phßng GD&§T Anh S¬n THCS §Ønh S¬n To¸n ThÞ BÝch Thñy 14-Oct-84 404 18 15.50 6.00 -0.50
4 Phßng GD&§T Anh S¬n THCS Cao S¬n To¸n Tr­¬ng Hoµnh S¬n 10-Oct-78 356 16 14.63 6.00 -1.37
5 Phßng GD&§T Anh S¬n THCS Th¹ch ThÞ To¸n Hoµng V¨n HiÖp 04-Dec-76 168 8 13.88 6.00 -2.12
                         
1 Phßng GD&§T Con Cu«ng THCS Trµ L©n To¸n NguyÔn ThÞ KiÒu Oanh 24-Mar-82 307 14 16.00 6.00 0.00
2 Phßng GD&§T Con Cu«ng THCS Trµ L©n To¸n nguyÔn Ngäc Th¾ng 02-Jan-81 383 17 15.63 8.50 -0.37
3 Phßng GD&§T Con Cu«ng PTDTNT THCS Con Cu«ng To¸n Phan ThÞ Nam 01-May-83 302 14 14.75 6.50 -1.25
4 Phßng GD&§T Con Cu«ng THCS MËu §øc To¸n Tr­¬ng ThÞ Nh­ Trang 03-Aug-81 427 19 14.75 6.00 -1.25
5 Phßng GD&§T Con Cu«ng THCS Trµ L©n To¸n Phan ViÖt 08-Nov-80 491 22 11.50 6.25 -4.50
                         
1 Phßng GD&§T DiÔn Ch©u THCS ThÞ TrÊn DiÔn Ch©u To¸n Cao ThÞ Vinh 16-Apr-83 490 22 18.25 7.50 2.25
2 Phßng GD&§T DiÔn Ch©u THCS ThÞ TrÊn DiÔn Ch©u To¸n Hoµng ThÞ Loan 01-Oct-76 260 12 17.17 8.00 1.17
3 Phßng GD&§T DiÔn Ch©u THCS Cao Xu©n Huy To¸n L©m Ngäc Anh 29-Jun-84 123 6 17.13 8.00 1.13
4 Phßng GD&§T DiÔn Ch©u THCS DiÔn Tr­êng To¸n H÷u Ph­¬ng 10-Jan-83 326 15 16.50 7.00 0.50
5 Phßng GD&§T DiÔn Ch©u THCS DiÔn Lîi To¸n §×nh Dao 15-Jun-82 145 7 15.38 7.00 -0.62
                         
1 Phßng GD&§T H­ng Nguyªn THCS H­ng Yªn To¸n §Æng Th¸i 07-Apr-81 171 8 14.13 6.50 -1.87
2 Phßng GD&§T H­ng Nguyªn THCS Lam Thµnh To¸n TrÇn ThÞ TuyÕt H»ng 06-Jan-81 238 11 15.63 9.00 -0.37
3 Phßng GD&§T H­ng Nguyªn THCS H­ng Yªn To¸n NguyÔn V¨n Vinh 12-Oct-81 489 22 14.17 6.75 -1.83
                         
1 Phßng GD&§T Kú S¬n PTDTBT THCS Na Loi To¸n Ph¹m V¨n Toµn 06-Sep-81 425 19 11.79 6.50 -4.21
2 Phßng GD&§T Kú S¬n PTDTBT THCS Chiªu L­u To¸n Phan Tr­êng 20-Oct-82 429 19 10.88 7.00 -5.12
3 Phßng GD&§T Kú S¬n PTDTBT THCS NËm Cµn To¸n NguyÔn ThÞ T×nh 23-Oct-83 487 22 15.38 5.00 -0.62
                         
1 Phßng GD&§T Nam §µn THCS Nam Léc To¸n Hoµng Träng §µn 02-Sep-80 512 23 16.63 7.00 0.63
2 Phßng GD&§T Nam §µn THCS Nam Giang To¸n Ng« ThÞ Hång Nhi 19-Feb-80 306 14 15.25 6.00 -0.75
3 Phßng GD&§T Nam §µn THCS H­ng Th¸i NghÜa To¸n NguyÔn V¨n TuÊn 10-Feb-78 449 20 15.13 6.00 -0.87
4 Phßng GD&§T Nam §µn THCS Nam C¸t To¸n ThÞ Th­¬ng 09-Sep-76 359 16 13.88 7.50 -2.12
                    60.89    
1 Phßng GD&§T Nghi Léc THCS TiÕn ThiÕt To¸n NguyÔn H÷u Hång 26-Feb-83 240 11 18.25 8.00 2.25
2 Phßng GD&§T Nghi Léc THCS Nghi Trung To¸n NguyÔn ThÞ H»ng Nga 14-Sep-81 304 14 17.75 6.00 1.75
3 Phßng GD&§T Nghi Léc THCS Nghi L©m To¸n TrÇn H­ng §¹o 27-Apr-79 515 23 17.50 7.00 1.50
4 Phßng GD&§T Nghi Léc THCS Nghi KiÒu To¸n L­¬ng §øc Thä 02-May-81 403 18 17.38 6.00 1.38
5 Phßng GD&§T Nghi Léc THCS Nghi Mü To¸n NguyÔn Träng Long 06-Sep-83 261 12 17.25 6.00 1.25
6 Phßng GD&§T Nghi Léc THCS Nghi V¨n To¸n NguyÔn ThÞ V©n 10-Apr-82 492 22 16.75 6.00 0.75
7 Phßng GD&§T Nghi Léc THCS Nghi KiÒu To¸n NguyÔn Thanh TuÊn 07-Jul-81 450 20 16.25 6.00 0.25
8 Phßng GD&§T Nghi Léc THCS Nghi V¨n To¸n NguyÔn Quang Trung 13-Nov-82 428 19 16.00 6.00 0.00
9 Phßng GD&§T Nghi Léc THCS Nghi C«ng To¸n NguyÔn Quèc Hïng 09-Feb-83 241 11 15.46 6.00 -0.54
10 Phßng GD&§T Nghi Léc THCS Phóc Thä To¸n ThÞ Thµnh Th¬ 20-Dec-77 358 16 11.38 6.50 -4.62
                    163.97    
1 Phßng GD&§T Quú Ch©u THCS H¹nh ThiÕt To¸n NguyÔn ThÞ Liªn 10-Jun-84 259 12 14.75 5.00 -1.25
2 Phßng GD&§T Quú Ch©u THCS TiÕn Th¾ng To¸n TrÇn ThÞ Ly 08-Mar-80 279 13 14.25 6.00 -1.75
                         
1 Phßng GD&§T Quú Hîp THCS Minh Hîp To¸n D­¬ng H¶i Qu©n 17-Jun-85 330 15 15.79 6.00 -0.21
2 Phßng GD&§T Quú Hîp THCS ThÞ TrÊn To¸n NguyÔn C«ng Lîi 22-Feb-80 280 13 15.75 5.00 -0.25
3 Phßng GD&§T Quú Hîp THCS ThÞ TrÊn To¸n NguyÔn V¨n C­êng 01-Sep-78 128 6 15.63 6.00 -0.37
4 Phßng GD&§T Quú Hîp THCS Minh Hîp To¸n NguyÔn Trung Thµnh 24-Oct-79 380 17 13.17 7.50 -2.83
5 Phßng GD&§T Quú Hîp THCS Tam Hîp To¸n NguyÔn Minh Kh¸nh 30-Jul-82 243 11 12.50 6.25 -3.50
                         
1 Phßng GD&§T Quúnh L­u THCS Quúnh Thä To¸n TrÇn Huy Phóc 03-May-83 327 15 17.00 6.25 1.00
2 Phßng GD&§T Quúnh L­u THCS Ngäc S¬n To¸n Mai Trung Kiªn 22-Feb-80 257 12 16.63 6.00 0.63
3 Phßng GD&§T Quúnh L­u THCS Quúnh Thanh To¸n NguyÔn Hång Qu©n 14-May-79 329 15 16.63 6.00 0.63
4 Phßng GD&§T Quúnh L­u THCS Quúnh NghÜa To¸n NguyÔn V¨n §«ng 02-Feb-78 511 23 16.50 6.50 0.50
5 Phßng GD&§T Quúnh L­u THCS CÇu Gi¸t To¸n Ng« ThÞ Thanh Giang 16-Jul-81 149 7 16.38 6.00 0.38
6 Phßng GD&§T Quúnh L­u THCS Quúnh B¶ng To¸n NguyÔn V¨n Quang 03-May-79 328 15 15.50 6.25 -0.50
7 Phßng GD&§T Quúnh L­u THCS Quúnh T©n To¸n NguyÔn C¶nh MiÔn 15-Oct-80 284 13 15.25 6.50 -0.75
8 Phßng GD&§T Quúnh L­u THCS Quúnh Thanh To¸n V¨n C­êng 22-Oct-79 127 6 14.79 6.00 -1.21
                         
1 Phßng GD&§T T©n Kú THCS Kú S¬n To¸n NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai 10-Feb-80 281 13 17.13 7.00 1.13
2 Phßng GD&§T T©n Kú THCS NguyÔn Tr·i To¸n NguyÔn ThÞ Quúnh 02-Nov-80 331 15 17.13 8.00 1.13
3 Phßng GD&§T T©n Kú THCS NghÜa B×nh To¸n Phan V¨n Dòng 27-Nov-80 146 7 16.88 7.50 0.88
4 Phßng GD&§T T©n Kú THCS NguyÔn Tr·i To¸n Phan V¨n §¹t 10-Sep-81 516 23 16.63 7.50 0.63
5 Phßng GD&§T T©n Kú THCS T©n Xu©n To¸n NguyÔn Quèc T¶ng 04-Apr-83 453 20 16.25 6.00 0.25
6 Phßng GD&§T T©n Kú THCS Tiªn Kú To¸n NguyÔn Do·n To¸t 08-Mar-84 426 19 13.75 7.50 -2.25
                         
1 Phßng GD&§T T­¬ng D­¬ng THCS L­u KiÒn To¸n C¶nh Thµnh 08-Mar-80 379 17 11.13 4.50 -4.87
2 Phßng GD&§T T­¬ng D­¬ng THCS Yªn Na To¸n NguyÔn Sinh Th¸i 22-Dec-81 382 17 14.75 6.25 -1.25
                         
3 Phßng GD&§T Thanh Ch­¬ng THCS Thanh Long To¸n Phan ThÞ Thµnh 03-Sep-82 360 16 17.50 6.25 1.50
4 Phßng GD&§T Thanh Ch­¬ng THCS Thanh Mü To¸n NguyÔn V¨n 20-Jan-83 488 22 16.50 6.00 0.50
5 Phßng GD&§T Thanh Ch­¬ng THCS §Æng Thai Mai To¸n NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Hång 16-Apr-84 239 11 16.25 6.00 0.25
6 Phßng GD&§T Thanh Ch­¬ng THCS Thanh Khª To¸n Quang Trø 16-Sep-81 448 20 15.88 6.00 -0.12
7 Phßng GD&§T Thanh Ch­¬ng THCS T«n Quang PhiÖt To¸n NguyÔn ThÞ Thanh T©m 24-Mar-82 451 20 15.63 6.50 -0.37
8 Phßng GD&§T Thanh Ch­¬ng THCS ThÞ trÊn To¸n NguyÔn ThÞ Cóc 02-Sep-82 144 7 15.13 6.00 -0.87
                         
1 Phßng GD&§T TP Vinh THCS §éi Cung To¸n Hoµng ¸nh H»ng 10-Nov-74 220 10 14.88 6.00 -1.12
                         
1 Phßng GD&§T TX Cöa Lß THCS Nghi Thñy To¸n NguyÔn Thi Thu H­¬ng 10-May-82 170 8 17.00 7.50 1.00
2 Phßng GD&§T TX Cöa Lß THCS Nghi H­¬ng To¸n §Ëu Thi Minh H¶o 17-Mar-82 219 10 14.63 6.70 -1.37
                         
1 Phßng GD&§T TX Hoµng Mai THCS Quúnh Ph­¬ng To¸n NguyÔn ThÞ  H­¬ng Giang 10-Aug-78 148 7 18.00 7.00 2.00
2 Phßng GD&§T TX Hoµng Mai THCS Quúnh Liªn To¸n NguyÔn V¨n Nam 12-May-79 303 14 17.38 5.00 1.38
3 Phßng GD&§T TX Hoµng Mai THCS Quúnh Vinh To¸n NguyÔn Duy §¹i 18-Dec-81 514 23 17.13 6.50 1.13
4 Phßng GD&§T TX Hoµng Mai THCS Quúnh Liªn To¸n NguyÔn H÷u Duy 13-Mar-79 42 2 15.38 6.00 -0.62
                         
1 Phßng GD&§T TX Th¸i Hßa THCS T©y HiÕu To¸n NguyÔn ThÞ ThuËn 01-Sep-82 357 16 16.00 7.50 0.00
                         
1 Phßng GD&§T Yªn Thµnh THCS B¹ch Liªu To¸n TrÞnh HuyÒn 15-Aug-79 169 8 18.63 8.50 2.63
2 Phßng GD&§T Yªn Thµnh THCS B¶o Thµnh To¸n §µo V¨n Ngô 16-Nov-82 305 14 17.75 6.50 1.75
3 Phßng GD&§T Yªn Thµnh THCS VÜnh Thµnh To¸n NguyÔn ThÞ Hång Thñy 29-Oct-80 405 18 17.25 6.25 1.25
4 Phßng GD&§T Yªn Thµnh THCS B¹ch Liªu To¸n Trung Kiªn 05-Oct-82 256 12 16.88 7.00 0.88
5 Phßng GD&§T Yªn Thµnh THCS §« Thµnh To¸n Hoµng Ngäc Anh 25-Mar-83 124 6 16.50 7.50 0.50
6 Phßng GD&§T Yªn Thµnh PTCS Kh¸nh Thµnh To¸n NguyÔn V¨n Tr­êng 15-Oct-82 430 19 16.13 6.00 0.13
7 Phßng GD&§T Yªn Thµnh THCS Liªn-Lý To¸n Ph¹m Xu©n TiÕn 09-Jul-82 407 18 16.00 7.00 0.00
8 Phßng GD&§T Yªn Thµnh THCS ThÞnh Thµnh To¸n §inh TuÊn Anh 26-Jun-81 125 6 15.38 7.00 -0.62
9 Phßng GD&§T Yªn Thµnh THCS T©n Thµnh To¸n NguyÔn Xu©n Thßa 10-Oct-81 402 18 14.88 6.50 -1.12
10 Phßng GD&§T Yªn Thµnh THCS Hïng Thµnh To¸n NguyÔn Duy Tµi 10-Jul-80 452 20 14.75 6.00 -1.25
11 Phßng GD&§T Yªn Thµnh THCS §ång Thµnh To¸n NguyÔn Kh¾c ThÞnh 28-May-80 384 17 14.58 5.50 -1.42

 

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

Bluesky